توضیحات

بشکه 100 لیتری

ارتفاع: 67.5 سانتی متر

قطردهانه: 40 سانتی متر

قطرکف: 35 سانتی متر.

فاز مصرف: روزمره

 ۰۲۱-۲۶۷۲۲۴۷۱   |   ۰۲۱-۲۶۷۲۲۴۶۷

 ۰۹۳۶۳۴۹۰۴۶۴    |   ۰۹۱۹۱۰۴۵۳۲۷