توضیحات

بشکه 120 لیتری

ارتفاع: 81 سانتی متر

قطردهانه: 40 سانتی متر

قطرکف: 34 سانتی متر.

فاز مصرف: روزمره

 ۰۲۱-۲۶۷۲۲۴۷۱   |   ۰۲۱-۲۶۷۲۲۴۶۷

 ۰۹۳۶۳۴۹۰۴۶۴    |   ۰۹۱۹۱۰۴۵۳۲۷