توضیحات

ارتفاع: 97 سانتی متر

قطردهانه: 41 سانتی متر

قطرکف: 37 سانتی متر.

فاز مصرف: صنعتی

 ۰۲۱-۲۶۷۲۲۴۷۱   |   ۰۲۱-۲۶۷۲۲۴۶۷

 ۰۹۳۶۳۴۹۰۴۶۴    |   ۰۹۱۹۱۰۴۵۳۲۷