توضیحات

نوع: چهار خط

ارتفاع: 60 سانتی متر

قطر دهانه: 17.5 سانتی متر

قطر کف: 33 سانتی متر

فاز مصرف: صنعتی

 ۰۲۱-۲۶۷۲۲۴۷۱   |   ۰۲۱-۲۶۷۲۲۴۶۷

 ۰۹۳۶۳۴۹۰۴۶۴    |   ۰۹۱۹۱۰۴۵۳۲۷