توضیحات

بشکه 120 لیتری

ارتفاع: 81 سانتی متر

قطردهانه: 40 سانتی متر

قطرکف: 34 سانتی متر.

صنایع غذایی و حمل و نقل انواع مواد اعم از جامد و مایع

 ۰۲۱-۲۶۷۲۲۴۷۱   |   ۰۲۱-۲۶۷۲۲۴۶۷

 ۰۹۳۶۳۴۹۰۴۶۴    |   ۰۹۱۹۱۰۴۵۳۲۷