توضیحات

ارتفاع: 39 سانتی متر

قطردهانه: 24 سانتی متر

قطرکف: 23.5 سانتی متر.

صنایع غذایی و حمل و نقل انواع مواد اعم از جامد و مایع

 ۰۲۱-۲۶۷۲۲۴۷۱   |   ۰۲۱-۲۶۷۲۲۴۶۷

 ۰۹۳۶۳۴۹۰۴۶۴    |   ۰۹۱۹۱۰۴۵۳۲۷