توضیحات

بشکه 30 لیتری

ارتفاع: 52 سانتی متر

قطردهانه: 26 سانتی متر

قطرکف: 22 سانتی متر

صنایع غذایی و حمل و نقل انواع مواد اعم از جامد و مایع

 ۰۲۱-۲۶۷۲۲۴۷۱   |   ۰۲۱-۲۶۷۲۲۴۶۷

 ۰۹۳۶۳۴۹۰۴۶۴    |   ۰۹۱۹۱۰۴۵۳۲۷