توضیحات

بشکه 40 لیتری

ارتفاع: 50 سانتی متر

قطردهانه: 35 سانتی متر

قطرکف: 29 سانتی متر

صنایع غذایی و حمل و نقل انواع مواد اعم از جامد و مایع

 ۰۲۱-۲۶۷۲۲۴۷۱   |   ۰۲۱-۲۶۷۲۲۴۶۷

 ۰۹۳۶۳۴۹۰۴۶۴    |   ۰۹۱۹۱۰۴۵۳۲۷