توضیحات

بشکه 70 لیتری

ارتفاع: 65.5 سانتی متر

قطردهانه: 35 سانتی متر

قطرکف: 32 سانتی متر.

صنایع غذایی و حمل و نقل انواع مواد اعم از جامد و مایع

 ۰۲۱-۲۶۷۲۲۴۷۱   |   ۰۲۱-۲۶۷۲۲۴۶۷

 ۰۹۳۶۳۴۹۰۴۶۴    |   ۰۹۱۹۱۰۴۵۳۲۷