توضیحات

درب دهانه 65

این نوع درب بیشتر برای بطری ها و گالن های سم مورد استفاده قرار می گیرد. همچنین قابلیت استفاده از فوم و فوم سیل همراه این نوع درب امکان پذیر می باشد.

کاربرد درب دهانه 60

کاربرد درب دهانه ۶۰ بسیار زیاد است. به عبارت دیگر بطری فاقد درب هیچ گونه کارایی نخواهد داشت. اگر بطری درب نداشته باشد، نمی توان آن را به راحتی جابجا کرد. در صورت نبود فضا، مصرف کننده می تواند بطری های با درب بسته را بر روی یکدیگر قرار دهد. درب بطری از ریختن محتویات داخل بطری جلوگیری می کند. از طرفی برخی از مواد شیمیایی با اکسیژن هوا وارد واکنش می شوند. وجود درب مانع از واکنش محتویات داخل بطری با اکسیژن هوا خواهد شد، بنابراین تنها درب بطری است که کیفیت محتویات داخل بطری را حفظ می کند.

۰۲۱-۲۶۷۲۲۴۷۱   |   ۰۲۱-۲۶۷۲۲۴۶۷

 ۰۹۳۶۳۴۹۰۴۶۴    |   ۰۹۱۹۱۰۴۵۳۲۷