توضیحات

سوپاپ درب گالن

این قطعه که داخل درب گالن نصب می شود یک نوع ونت محسوب می شود، در مواردی به کار می رود که محصول داخل گالن در مدت زمان تولید گاز می کند.

این قطعه اجازه خروج گازهای تولید شده را می دهد و از ترکیدگی گالن جلوگیری می کند.

در صورت استفاده از این قطعه گالن از آب بندی خارج نشده و فقط به صورت ونت عمل می کند.

 ۰۲۱-۲۶۷۲۲۴۷۱   |   ۰۲۱-۲۶۷۲۲۴۶۷

 ۰۹۳۶۳۴۹۰۴۶۴    |   ۰۹۱۹۱۰۴۵۳۲۷