دبه 6 کیلویی

1399-11-7 07:44:33 +03:30

دبه 6 کیلویی مواد غذایی صنایع غذایی دبه 6 کیلویی موارد استفاده مثل دبه خیارشور، دبه ترشی، دبه شور، دبه سرکه و صنایع غذایی می باشد. حفظ کیفیت و نگهداری عرقیات گیاهی و لبنیات. عرقیات گیاهی و لبنیات. مواد شیمیایی، چسب و رزین... نوع: دسته سیمی ارتفاع: 23.5 سانتی متر قطر دهانه: 9 سانتی متر قطر [...]

دبه 12 کیلویی

1399-11-7 07:43:44 +03:30

دبه 12 کیلویی مواد غذایی صنایع غذایی دبه 12 کیلویی موارد استفاده مثل دبه خیارشور، دبه ترشی، دبه شور، دبه سرکه و صنایع غذایی می باشد. حفظ کیفیت و نگهداری عرقیات گیاهی و لبنیات. نوع: دسته سیمی ارتفاع: 38 سانتی متر قطر دهانه: 9 سانتی متر قطر کف: 21 سانتی متر. نوع: دسته [...]

دبه 20 کیلویی

1399-11-7 07:42:38 +03:30

دبه 20 کیلویی مواد غذایی صنایع غذایی دبه 20 کیلویی موارد استفاده مثل دبه خیارشور، دبه ترشی، دبه شور، دبه سرکه و صنایع غذایی می باشد. حفظ کیفیت و نگهداری عرقیات گیاهی و لبنیات. مواد شیمیایی، چسب و رزین... نوع: دو خط ارتفاع: 41 سانتی متر قطر دهانه: 12.5 سانتی متر قطر کف: 26.5 سانتی متر. [...]

دبه 23.5 کیلویی

1399-11-7 07:41:44 +03:30

دبه 23.5 پلاستیکی مواد غذایی صنایع غذایی دبه 23.5 کیلویی موارد استفاده مثل دبه خیارشور، دبه ترشی، دبه شور، دبه سرکه و صنایع غذایی می باشد. حفظ کیفیت و نگهداری عرقیات گیاهی و لبنیات. مواد شیمیایی، چسب و رزین... نوع: سه خط ارتفاع: 43 سانتی متر قطر دهانه: 12.5 سانتی متر قطر کف: 27 سانتی متر. [...]

دبه 25 کیلویی

1399-11-7 07:40:49 +03:30

دبه 25 کیلویی نوع: چهار خط ارتفاع: 60 سانتی متر قطر دهانه: 17.5 سانتی متر قطر کف: 33 سانتی متر فاز مصرف: صنعتی  ۰۲۱-۲۶۷۲۲۴۷۱   |   ۰۲۱-۲۶۷۲۲۴۶۷  ۰۹۳۶۳۴۹۰۴۶۴    |   ۰۹۱۹۱۰۴۵۳۲۷ 

دبه 50 کیلویی

1399-11-7 07:40:00 +03:30

دبه 50 کیلویی نوع: چهار خط ارتفاع: 60 سانتی متر قطر دهانه: 17.5 سانتی متر قطر کف: 33 سانتی متر فاز مصرف: صنعتی  ۰۲۱-۲۶۷۲۲۴۷۱   |   ۰۲۱-۲۶۷۲۲۴۶۷  ۰۹۳۶۳۴۹۰۴۶۴    |   ۰۹۱۹۱۰۴۵۳۲۷ 

بشکه 20 لیتری

1399-11-7 07:39:04 +03:30

بشکه 160 لیتری صنعتی ارتفاع: 97 سانتی متر قطردهانه: 41 سانتی متر قطرکف: 37 سانتی متر. فاز مصرف: صنعتی  ۰۲۱-۲۶۷۲۲۴۷۱   |   ۰۲۱-۲۶۷۲۲۴۶۷  ۰۹۳۶۳۴۹۰۴۶۴    |   ۰۹۱۹۱۰۴۵۳۲۷ 

بشکه 30 لیتری صنعتی

1399-11-7 07:37:59 +03:30

بشکه 30 لیتری بشکه 30 لیتری ارتفاع: 52 سانتی متر قطردهانه: 26 سانتی متر قطرکف: 22 سانتی متر فاز مصرف: صنعتی  ۰۲۱-۲۶۷۲۲۴۷۱   |   ۰۲۱-۲۶۷۲۲۴۶۷  ۰۹۳۶۳۴۹۰۴۶۴    |   ۰۹۱۹۱۰۴۵۳۲۷ 

بشکه 40 لیتری

1399-11-7 07:36:41 +03:30

بشکه 40 لیتری بشکه 40 لیتری ارتفاع: 50 سانتی متر قطردهانه: 35 سانتی متر قطرکف: 29 سانتی متر فاز مصرف: روزمره  ۰۲۱-۲۶۷۲۲۴۷۱   |   ۰۲۱-۲۶۷۲۲۴۶۷  ۰۹۳۶۳۴۹۰۴۶۴    |   ۰۹۱۹۱۰۴۵۳۲۷ 

بشکه 60 لیتری

1399-11-7 07:35:13 +03:30

بشکه 60 لیتری بشکه 60 لیتری ارتفاع: 59.5 سانتی متر قطردهانه: 35 سانتی متر قطرکف: 32 سانتی متر فاز مصرف: روزمره  ۰۲۱-۲۶۷۲۲۴۷۱   |   ۰۲۱-۲۶۷۲۲۴۶۷  ۰۹۳۶۳۴۹۰۴۶۴    |   ۰۹۱۹۱۰۴۵۳۲۷