دبه 6 کیلویی

2021-06-19T09:57:12+04:30

دبه 6 کیلویی دبه 6 کیلویی موارد استفاده مثل دبه خیارشور، دبه ترشی، دبه شور، دبه سرکه و صنایع غذایی می باشد. حفظ کیفیت و نگهداری عرقیات گیاهی و لبنیات. عرقیات گیاهی و لبنیات. مواد شیمیایی، چسب و رزین... نوع: دسته سیمی ارتفاع: 23.5 سانتی متر قطر دهانه: 9 سانتی متر قطر کف: 18 سانتی متر. [...]

دبه 12 کیلویی

2021-06-19T09:58:30+04:30

دبه 12 کیلویی دبه 12 کیلویی موارد استفاده مثل دبه خیارشور، دبه ترشی، دبه شور، دبه سرکه و صنایع غذایی می باشد. حفظ کیفیت و نگهداری عرقیات گیاهی و لبنیات. نوع: دسته سیمی ارتفاع: 38 سانتی متر قطر دهانه: 9 سانتی متر قطر کف: 21 سانتی متر. نوع: دسته سیمی ارتفاع: 38 سانتی متر قطر [...]

دبه 20 کیلویی

2021-06-19T09:58:57+04:30

دبه 20 کیلویی دبه 20 کیلویی موارد استفاده مثل دبه خیارشور، دبه ترشی، دبه شور، دبه سرکه و صنایع غذایی می باشد. حفظ کیفیت و نگهداری عرقیات گیاهی و لبنیات. مواد شیمیایی، چسب و رزین... نوع: دو خط ارتفاع: 41 سانتی متر قطر دهانه: 12.5 سانتی متر قطر کف: 26.5 سانتی متر. چسب [...]

دبه 23.5 کیلویی

2021-06-19T09:59:21+04:30

دبه 23.5 پلاستیکی دبه 23.5 کیلویی موارد استفاده مثل دبه خیارشور، دبه ترشی، دبه شور، دبه سرکه و صنایع غذایی می باشد. حفظ کیفیت و نگهداری عرقیات گیاهی و لبنیات. مواد شیمیایی، چسب و رزین... نوع: سه خط ارتفاع: 43 سانتی متر قطر دهانه: 12.5 سانتی متر قطر کف: 27 سانتی متر. [...]

دبه 25 کیلویی

2021-06-19T10:34:14+04:30

دبه 25 کیلویی دبه 25 کیلویی موارد استفاده مثل دبه خیارشور، دبه ترشی، دبه شور، دبه سرکه و صنایع غذایی می باشد. حفظ کیفیت و نگهداری عرقیات گیاهی و لبنیات. مواد شیمیایی، چسب و رزین... نوع: سه خط ارتفاع: 45 سانتی متر قطر دهانه: 12 سانتی متر قطر کف: 20.5 سانتی متر. [...]

دبه 50 کیلویی

2021-06-19T10:36:52+04:30

دبه 50 کیلویی دبه 50 کیلویی موارد استفاده مثل دبه خیارشور، دبه ترشی، دبه شور، دبه سرکه و صنایع غذایی می باشد. حفظ کیفیت و نگهداری عرقیات گیاهی و لبنیات. مواد شیمیایی، چسب و رزین... نوع: چهار خط ارتفاع: 60 سانتی متر قطر دهانه: 17.5 سانتی متر قطر کف: 33 سانتی متر. [...]

بشکه 20 لیتری

2021-06-19T10:11:28+04:30

بشکه 20 لیتری این بشکه ها به دلیل جنس مقاومی که دارد در انواع صنایع به کار گرفته می شود و به دلیل حجمی که دارد بیشتر مناسب برای استفاده در صنایع غذایی می باشد ارتفاع: 39 سانتی متر قطردهانه: 24 سانتی متر قطرکف: 23.5 سانتی متر. صنایع [...]

بشکه 30 لیتری صنعتی

2021-06-19T10:27:25+04:30

بشکه 30 لیتری این بشکه ها به دلیل جنس مقاومی که دارد در انواع صنایع به کار گرفته می شود و به دلیل حجمی که دارد بیشتر مناسب برای استفاده در صنایع غذایی می باشد در کل به دلیل حجم های مختلفی که در بشکه ها وجود دارد هر صنعت با هر نوع محصولی [...]

بشکه 40 لیتری

2021-06-19T10:14:56+04:30

بشکه 40 لیتری این بشکه ها به دلیل جنس مقاومی که دارد در انواع صنایع به کار گرفته می شود و به دلیل حجمی که دارد بیشتر مناسب برای استفاده در صنایع غذایی می باشد بشکه 40 لیتری ارتفاع: 50 سانتی متر قطردهانه: 35 سانتی متر قطرکف: 29 سانتی [...]

بشکه 60 لیتری

2021-06-19T10:17:21+04:30

بشکه 60 لیتری این بشکه ها به دلیل جنس مقاومی که دارد در انواع صنایع به کار گرفته می شود و به دلیل حجمی که دارد بیشتر مناسب برای استفاده در صنایع غذایی می باشد بشکه 60 لیتری ارتفاع: 59.5 سانتی متر قطردهانه: 35 سانتی متر قطرکف: 32 سانتی [...]